Bijzondere Bijstand Enschede

Printer-friendly version

Wie door bijzondere omstandigheden geen mogelijkheden heeft om noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te betalen kan een beroep doen op bijzondere bijstand van de gemeente. De gemeente kan helpen met een financiële vergoeding voor (bijzondere) kosten zoals kosten van rechtsbijstand, speciale diëten en maaltijdvoorziening. In bijzondere situaties is ook een vergoeding mogelijk voor huisraad en witgoed.In de beleidsnota ‘Vertrouwen in solidariteit’ die in december 2011 door de gemeenteraad is aangenomen zijn de criteria om voor ondersteuning via de bijzondere bijstand in aanmerking te komen aangescherpt.

Zo worden bepaalde medische kosten met ingang van 1 januari 2012 voor de bijzondere bijstand niet meer als noodzakelijke kosten gezien. Om ervoor te zorgen dat mensen die dat nodig hebben deze kosten, ook na 1 januari 2012, vergoed kunnen krijgen heeft de gemeente hiervoor afspraken met Menzis gemaakt: mensen kunnen een aantal medische kosten, waaronder ook de eigen bijdrage voor de kosten van hulp in de huishouding, declareren bij Menzis als zij het garantverzorgdpakket hebben afgesloten. In 2012 hebben tot nu toe 751 meer mensen de polis ‘garantverzorgd’ van Menzis afgesloten.

Voorlichting
Alle inwoners die in het jaar 2011 bijzondere bijstand voor medische kosten hebben ontvangen zijn persoonlijk via een beschikking en een brief geïnformeerd over de beleidswijziging en de nieuwe vergoedingsmogelijkheden voor de medische kosten. Het college heeft zich door intensivering van de voorlichting ervoor ingezet om het gebruik van de bijzondere bijstand te bevorderen en te zorgen dat minima, die echt financiële ondersteuning nodig hebben dit ook ontvangen. Zo zijn mensen die de langdurigheidstoeslag ontvangen gewezen op de mogelijkheden van de bijzondere bijstand. Het blijkt dat ouderen die wel recht zouden hebben op bijzondere bijstand, hier vaak geen beroep op doen omdat zij niet weten dat die mogelijkheid bestaat. Ook daar is aandacht voor: in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank worden mensen met een AOW-uitkering (al dan niet aangevuld met een klein pensioen) binnenkort actief geïnformeerd .

In gesprek
De bijzondere bijstand is een zogenaamde ‘openeinderegeling’. De gemeente kan niet exact voorzien hoeveel mensen er gebruik van gaan maken. In 2010 gaf de gemeente ongeveer 4,8 miljoen euro uit aan de bijzondere bijstand. In 2011 bij benadering 4 miljoen. De prognose voor dit jaar is rond de 3,8 miljoen euro. Het is belangrijk om periodiek de vinger aan de pols te houden of met de keuzes van het armoedebeleid nog die burgers bereikt worden die deze ondersteuning het meest nodig hebben. College, raad en maatschappelijke partners (onder andere kerkelijke organisaties) gaan begin oktober met elkaar in gesprek om te kijken wat nodig is om de armoedebestrijding effectief in te zetten. Wie meent in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand kan kijken op www.enschede.nl  of bellen met de gemeente via telefoonnummer 053 -481 7800.

Bijzondere Bijstand Enschede

Agenda overzicht

maandag, 14 december 2015 11:30 - 15:00

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden.